Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sylabus semináře k metodice: Sociolog a (cizí) informace

1. 10. 2007

Seminář k metodice vědecké práce: Sociolog a (cizí) informace

Sylabus pro ak. rok 2007/2008

 

PhDr. Jana Duffková, CSc.       

Katedra sociologie FFUK         

Zimní semestr  (výuka 1/1)                                                     

Atestace: zápočet (VIZ podmínky str. 2) 

 

Orientační program semináře

 1. Úvod do problematiky metodiky vědecké práce

     (podmínky a předpoklady úspěšné vědecké práce; sociologický text jako   umění a řemeslo; proces přípravy písemného a ústního odborného projevu a odpovídající role sociologa: sociolog jako konzument informací, sociolog jako reproduktor a interpret informací, sociolog jako producent informací, sociolog jako dealer informací; informace jako východisko i výsledek práce sociologa)

 

2. Odborné písemné práce a ústní projevy v průběhu studia sociologie 

    2.1. Druhy studentských odborných prací 

            (ústní referáty a koreferáty; zápočtové a seminární písemné práce, semestrální práce, bakalářské práce, diplomové práce, rigorózní práce, dizertační práce; otázka původnosti studentských prací a jejich přínosu)

    2.2. Východisko vědecké práce: Téma a jeho výběr

            (téma jako nezbytný základ pro hledání informací; hlavní principy volby optimálního tématu pro studenty; informační orientace v tematice)

  

3. Sociolog a cizí informace

      3.1. Informace využívané v sociologii

             (autentické a přejaté informace; „ všichni jsme sociology“ - problém laické sociologie; sociální poznání individua a sociologie; vlastní zkušenost jako zdroj poznání a informací; věrohodné a méně věrohodné informace; ověřování informací)

      3.2. Zdroje informací a jejich možnosti a meze

            (základní druhy zdrojů informací  z hlediska jejich určení a možného využití; zdroje odborných sociologických informací; žurnalistika a beletrie; specifický případ  internetu)

      3.3. Možnosti získávání informací

             („informační instituce“; hlavní zásady postupu získávání informací a jejich zdrojů)

      3.4. Práce s cizími  informacemi

             (sociologický jazyk; principy etiky vědecké práce; citace a parafráze; odkazování na prameny – bibliografický údaj)

 

4. Dodatek: Formální kultura písemné odborné práce

    (formální náležitosti písemné odborné práce; poznámkový aparát; odkazy na literaturu; dokumentační materiál)

 

****************************************************************************

Základní doporučená literatura (obecné a celkové otázky)  

(k jednotlivým konkrétním problémovým okruhům bude specializovaná literatura  uváděná při výkladu dané problematiky ve výuce)

 

Činčera, J.: Informační etika. Brno, Masarykova univerzita v Brně – Filozofická fakulta 2002

Čmejrková, Z. – Daneš, F. – Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, Leda 1999

Duffková, J.: Odborné písemné práce studentů a jejich metodika. Praha, SPN 1988 (event. Duffková,  J.: Metodika zpracovávání diplomových prací a ostatních forem studentských odborných písemných prací. Studijní text pro diplomový seminář  oboru sociologie. Praha, SPN 1984)

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Praha, Votobia 1997

Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002

Holoušová, D. a kol.: Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta pedagogická 2000

Kahn, N.B.: jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha, Portál 2001

Spousta, V. et al.: Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). Brno, Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta 2000

Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, SLON 2005

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

  

****************************************************************************

 Požadavky k atestaci

- účast na seminářích + písemná příprava k vypracování fiktivní práce (o fiktivních cca 30 stranách)

 

Body textu odevzdávaného k zápočtu:

 

Ø      obecnější téma vybrané z navrhovaného seznamu námětů

Ø      konkretizace tématu (v podobě možného titulu, event. i podtitulu fiktivní práce)

Ø      specifikum sociologického pohledu na téma (s výslovným uvedením zásadních rozdílů např. od pohledu filozofického, ekonomického, kulturologického, ekologického apod.)

Ø      „pavouk“ širších souvislostí obecného tématu (s naznačením nebo rozvedením konkretizovaného tématu jako dílčího)

Ø      odůvodnění významu (důležitosti, aktuálnosti atd.) zkoumání daného tématu

Ø      předběžná osnova fiktivní práce

Ø      konkrétní instituce vhodné k získání informací o tématu (vč. internetových zdrojů)

Ø      základní relevantní literatura a specializované časopisy k tématu (s plnými bibliografickými údaji)

Ø      konspekt a anotace odborné sociologické stati na dané téma (předmětem je stať nebo kapitola z knihy o rozsahu 10-15 stran)

Ø      konkrétní prezentace některého dokumentačního materiálu k tématu (graf, tabulka, schéma apod. se všemi formálními náležitostmi) a jeho okomentování či interpretace v textu práce